logo

KLUB

KVHPVKlub Vojenské Historie

HŽP

MEOPTA

LEICA

MINOX

SIG_SAUER

SVZČR
  

 Dokument bez názvu

Pravidla pro závody ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem

ke stažení: ZDE.

Disciplína:


Sniper22

A)  Všeobecná ustanovení

1. Cílem je stanovit pravidla sportovní disciplíny imitující střeleckou práci odstřelovače v různých podmínkách jeho činnosti, a to v dostupných střeleckých podmínkách pro závody pořádané sportovním střeleckým klubem tak, aby disciplína byla dostupná co nejširší skupině závodníků.

2. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky závodů bez rozdílu kategorií nebo divizí.

3. Vztahuje-li se pravidlo na střelce praváky, vztahuje se jeho zrcadlový opak na střelce leváky.

4. Funkcionářům a účastníkům závodu je zakázáno absolvovat závod pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a dopingu. Nerespektování tohoto ustanovení je důvodem k diskvalifikaci a vykázání ze střelnice.

5. Závažná změna pravidel je možná pouze po dohodě s jejich autorem. Změna musí být veřejně oznámena nejméně 2 měsíce před započetím její platnosti. Pouze drobné změny v pravidlech jednotlivých položek je možno provést a změnu oznámit v příslušných propozicích do 14 dní před závodem.

6. O případech, které nejsou popsány v těchto pravidlech, rozhoduje operativně na místě KOMISE a pokud není ustanovena, přejímá její pravomoc hlavní rozhodčí.

7. Závodů se střelci účastní pouze na své vlastní riziko a jsou povinni nést veškerou odpovědnost za škody, které sami způsobí, nebo které jsou způsobeny jejich vybavením.

B)   Bezpečnost

1. Pro zajištění bezpečnosti je třeba zacházet se všemi zbraněmi v areálu střelnice s maximální opatrností.

2. Pohyb v prostorách střelnice je povolen pouze s vybitou zbraní a s vytaženým závěrem, pokud zbraň není uložena v pouzdru. Střelci jsou povinni používat barevné výstražníky. V pouzdře smí být uložena pouze vybitá zbraň.

3. Povinností rozhodčích je mj. vyžadovat maximální kázeň ve všech prostorách střelnice. Střelci jsou povinni být jim v tom nápomocni.

4. Kterýkoli z delegovaných rozhodčích může vzít do ruky zbraň a vybavení střelce bez jeho svolení, avšak s jeho vědomím a v jeho přítomnosti. Nikdo jiný se nesmí střelcova vybavení bez jeho svolení a bez jeho přítomnosti dotýkat. Výjimkou je stav bezprostředního ohrožení bezpečnosti. 

5. Za stav zbraně a vybavení nese plnou odpovědnost střelec. U osob nevlastnících ZP a střílejících pod dohledem musí být dohlížející osoba zapsána při prezenci ve startovní listině, přičemž pravomoci a odpovědnosti střelce přecházejí na ni v plném rozsahu.

6. Zbraň je povoleno nabíjet pouze na palebné čáře, pouze po povelu NABÍJET, a to maximálně počtem nábojů povelem stanoveným.

7. V zájmu bezpečnosti může kterýkoli rozhodčí, ale i kterýkoli střelec, zastavit střelbu povelem STOP! VYBÍT! Tohoto povelu jsou povinni uposlechnout všichni střelci bez výjimky. Po tomto povelu jsou střelci povinni okamžitě přerušit střelbu, zbraň vybít a odložit. Dále pokračovat ve střelbě mohou až po povelu rozhodčího na střelišti NABÍJET! a START!

8. Střelci i ostatní účastníci jsou povinni rozhodčího upozornit na situace, které by mohly být nebezpečné anebo by mohly zapříčinit nehodu.

9. V případě neregulérních podmínek nebo podmínek ohrožujících bezpečný průběh závodu má KOMISE nebo hlavní rozhodčí právo závod přerušit nebo ukončit.

10. Jakákoli manipulace se zbraní na střelišti v době, kdy je obsluha před palebnou čárou, je přísně zakázána. Nerespektování tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci a vykázání ze střelnice.

11. Na střelišti, vždy po dokončení střelby, je závodník povinen zkontrolovat zbraň, zda je vybitá a zásobník, zda je prázdný. V zájmu bezpečnosti a pro snadnější kontrolu zbraně rozhodčím, je závodník povinen používat bezpečnostní vlaječku do nábojové komory (bezpečnostní vlaječku lze vytvořit i svépomocí, například z papíru)

12. Všichni závodníci a funkcionáři závodu jsou povinni používat na střelišti v době střelby chrániče sluchu. Toto se doporučuje i všem divákům.

13. Pro ochranu zraku je střelcům důrazně doporučeno používat při střelbě ochranné brýle z netříštivého materiálu. 

C)  Ustanovení pro střelnici

1. Střelba probíhá výhradně ze střeliště na vzdálenosti do 50 m.

2. Na střeleckém stanovišti smí být v době střelby pouze střelec, případně jmenovaná dohlížející osoba.

3. Střelecké stanoviště mají být vybavena shodnými střeleckými podložkami chránícími proti chladu. 

4. Střelecká stanoviště musí být rozměrově shodná a musí disponovat shodným vybavením.

5. Terče jsou atypické, určené pouze pro závody v této disciplíně

D)  Zbraň a vybavení

1. Každý účastník závodu je hodnocen v celkovém pořadí závodu, bez rozdílu kategorií či vybavení. 

2. Při závodech je dovoleno používat pouze zbraně ráže .22LR. Každý střelec může v průběhu závodu používat pouze jednu zbraň. Pokud chtějí střílet dva střelci jednou zbraní, musí tuto skutečnost hlásit ještě před začátkem závodu – při prezenci. S jednou zbraní mohou střílet v závodě maximálně dva střelci. 

3. Pro závod je dovoleno použít jakoukoli jednoranovou, opakovací nebo samonabíjecí malorážku splňující bod 1. a 2. Zbraň, používaná pro závod, musí být bezpečná, tedy nesmí docházet k jejímu samovolnému spuštění při manipulaci. Bezpečnost zbraně může být rozhodčím překontrolována i v průběhu závodu.

4. Střelecký řemen je možno používat jen v případě, že je součástí zbraně a svou montáží a provedením jej lze prokazatelně použít k přenosu zbraně standardním zavěšením na rameno. Tento řemen je možno používat pro zpevnění kterékoli střelecké polohy, avšak pouze standardním způsobem, tedy nikoli jím fixovat zbraň k podložce či jiné pevné opoře.

5. Pevné podepření zbraně je povoleno pouze v oblasti předpažbí, a to prostřednictvím dvojnožky namontované na zbrani. Po celou dobu závodu střelec smí používat pouze jednu dvojnožku. Používání třetí nohy je zakázáno. Žádná další pevná opora není povolena.

6. Nepevnou oporu může své zbrani střelec vytvořit pouze částí svého těla, přičemž tuto část může improvizovaně podložit za pomoci vlastního oblečení a standardního vybavení odstřelovače, např. složená celta, bunda apod. (příklad: použití zadního bagu je povoleno pouze tehdy, když na bagu leží střelcova ruka a zbraň se opírá pouze o tuto ruku – tato není považována za pevnou oporu) Střelcova poloha musí být natolik čitelná, aby mohl rozhodčí kdykoli v průběhu střelby jednoduše zkontrolovat dodržování pravidel. Dotek pažby a pevné opory (vyjma dvojnožky viz bod 5.) bude posuzován jako porušení pravidel. Zadní bag ani žádná jiná podložka či opora, která není součástí zbraně, nesmí být výškově stavitelná.

7. Střelec může používat jako podložku pro střelbu vleže nebo kleče/sedě pouze standardní podložky, kterými bývají vybavena všechna střelecká stanoviště. Dále může použít své vlastní oblečení a standardní vybavení odstřelovače, jako je celta, karimatka, batoh či pouzdro na zbraň. Jiná podložka, která evidentně poskytuje výhodu stability zbraně, či adheze střelce ke zbrani či podlaze, je zakázaná.

8. Optické zaměřovače je povoleno používat. Laserové zaměřovače, dálkoměry a kolimátory jsou zakázány.

9. Povoleno je sportovní, out-door nebo vycházkové oblečení. Žádná část oblečení nesmí svou konstrukcí, materiálem nebo dodatečnou úpravou poskytovat výhodu vyšší stability polohy nebo zbraně (například nesmí být vyplněna sypkým či jiným nepružným materiálem). Oblečení pro střelbu dle pravidel ISSF není povoleno, s výjimkou střeleckých brýlí a řemene, pokud tento slouží jako řemen nosný. (viz bod 3.). Jakékoliv rukavice jsou zakázány.

10. Na zbraň není dovoleno montovat nebo z ní snímat jakékoli příslušenství v průběhu závodu, tzn. že střelec musí absolvovat celý závod s veškerým vybavením zbraně (včetně střeleckého řemenu). 

11. Veškeré používané vybavení střelce musí odpovídat standardním odstřelovačským praktikám. Pokud rozhodčí zjistí používání vybavení, doplňku nebo úpravy výzbroje a výstroje, která zjevně odporuje odstřelovačské praxi nebo je používána k získání nesportovní výhody v soutěži či její jednotlivé položce, může toto jednání trestat jako porušení pravidel soutěže a dané vybavení střelci zakázat.

E)   Polohy ke střelbě

1. Střelba vleže
Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Opora předpažbí je možná (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4). Opora hlaviště je možná (viz Zbraň a vybavení, bod 5). Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány.

2. Poloha vstoje
Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Paže, kterou střelec podpírá zbraň, se může opírat o střelcův trup nebo hřeben pánevní kosti. Pro stabilizaci zbraně je možno použít řemen (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 3). Střelec při střelbě musí stát na podlaze střeliště nebo na střelecké podložce. Pro vylepšení stabilizace polohy je možno použít kovovou tyč na podstavci (imitující stromek), která musí stát volně na střeleckém stanovišti, bez doteku či jiné fixace k okolnímu vybavení stanoviště. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Není povoleno jakkoli pevně fixovat zbraň ke kovové tyči – použití řemene je povoleno, ale pouze v souladu s odstřelovačskou praxí. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů a nabíjení zbraně použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.

3. Střelba vkleče nebo v sedě
Střelec se může rozhodnout, zda bude položku absolvovat vkleče nebo vsedě. Ve zvolené poloze však musí absolvovat celou položku.
Poloha vkleče
Poloha vychází ze standardní sportovní polohy. Pro stabilizaci zbraně je možno použít řemen, případně další prostředky (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4). Speciální podložka pod nárt pravé nohy je zakázána, střelec však může podložku pod nárt vytvořit improvizovanými prostředky (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 5). Pro vylepšení stabilizace polohy je možno použít židli (imitující pařez), která je součástí vybavení střelnice. Pro pevnou oporu zbraně na židli je možné využít dvounožku (viz Zbraň a vybavení, bod 5), židle se však smí dotýkat pouze dvojnožka. Žádná jiná část zbraně, ani sám střelec, se židle dotýkat nesmí. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.
Poloha vsedě
Poloha vychází z taktické polohy. Střelec sedí na zemi nebo podložce bez opěry zad, umístění nohou je libovolné, nohy se nesmí dotýkat jiné části střeliště kromě země nebo podložky. Paže držící zbraň se mohou opírat o střelcovy nohy nebo trup. Pro stabilizaci zbraně je možno použít řemen, případně prostředky dle Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4. Pro vylepšení stabilizace polohy je možno použít židli (imitující pařez), která je součástí vybavení střelnice. Pro pevnou oporu zbraně na židli je možné využít dvounožku (viz Zbraň a vybavení, bod 5), židle se však smí dotýkat pouze dvojnožka. Žádná jiná část zbraně, ani sám střelec, se židle dotýkat nesmí. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.
Poloha vsedě u stolu
Poloha vychází z praktické polohy. Střelec sedí na židli, umístění nohou je libovolné, nohy se nesmí dotýkat jiné části střeliště kromě země nebo podložky. Pro stabilizaci zbraně je možno použít řemen, případně prostředky dle Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4. Pro vylepšení stabilizace polohy je užito stolu, který je součástí vybavení střelnice. Pro pevnou oporu zbraně na stole je možné využít dvounožku (viz Zbraň a vybavení, bod 5). Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány.

F)   Pozorování zásahů

1. Pro pozorování zásahů, může střelec po celou dobu závodu používat pozorovací dalekohled. Jeho umístění a používání však nesmí rušit další střelce a nesmí mít vliv na zhoršení bezpečnosti na střelišti.

2. Pozorování zásahů za účelem korekce střelby dalšími osobami (viz Bezpečnost, bod 2) je zakázáno. 

G)   Průběh střelby a hodnocení

1. O způsobu provedení závodu, polohách, počtu ran a časech na jednotlivé položky, informují pravidla, a také budou informovat propozice vydané ke každému závodu. Obecně platí, že položky jsou stříleny v pořadí stanoveném těmito pravidly a po odstřílení každé skupiny se provede vyhodnocení a vystaví se průběžné výsledky.

2. Při zásahu čáry mezi hodnotami se započítává vyšší hodnota, při zásahu čáry mezi terčem a ne-terčem se započítává pouze hodnota zásahu ne-terče (Rukojmí). Pokud střelec zasáhne terč více zásahy, než je povolený počet, za každý zásah navíc se mu v dané položce škrtá zásah s nejvyšší hodnotou.

3. V jednotlivých položkách vítězí závodník s nejvyšším procentuálním ziskem. Procentuální zisk závodníka určuje poměr mezi dosaženým bodovým výsledkem a maximálním bodovým ziskem dané položky (viz bod 5.). Tento poměr se vyjadřuje procentuálně. (Například: když v položce č.1 je maximální bodový zisk 100b za absolutní nástřel a střelec získá bodů 95, pak jeho procentuální zisk v této položce je 95 %). V závodě pak vítězí závodník s nejvyšším průměrem procent z jednotlivých položek. Pokud se závodník některé položky neúčastní, započítává se mu v této položce bodový zisk 0%.

4. V žádném případě se střelec nesmí dotknout terče, bez výslovného souhlasu rozhodčího.

  • V případě rovnosti procent na konci závodu, rozhoduje v případě střelců umístěných na 1. až 10. místě rozstřel (viz níže)
  • Procentuální zisk se zaokrouhluje na setiny procenta. (0,01%)

5. Maximální bodové zisky jsou stanoveny takto:

Divize s optickým zaměřovačem (50 m)

Divize bez optického zaměřovače (25 m)

Terč 00. (Nástřel): Nehodnotí se
Terč 01a. (Orel): 100b = 100%
Terč 02a. (Kolečka): 200b = 100%
Terč 03a. (Les): 100b = 100%
Terč 04a. (Doktor): 110b = 100%
Terč 05a. IPSC Sniper: 25b = 100%
Terč 06a. (York): 100b = 100%
Terč 07a. (Balóbky): 75b = 100%
Terč 08a. (Nábojnice): 50b = 100%
Terč 09a. (Zvířátka): 25b = 100%
Terč 10a. (Hmyz): 75b = 100%

Terč 00. (Nástřel): Nehodnotí se
Terč 01b. (Figurína): 100b = 100%

6. Zahřívací (nástřelné) rány jsou v soutěži povoleny, ale pouze v rámci času vybraných položek. Zahřívací ranou nesmí střelec zasáhnout svůj ani soupeřův terč a také nesmí poškodit vybavení střelnice. (V případě zasažení papíru, na kterém je soutěžní terč, se tento zásah započítává jako soutěžní!) Položky, kde je možné použít zahřívací rány, jsou pouze tyto:

Terč 00 Nástřel: libovolný počet

V žádné jiné položce není povoleno střílet více ran, než je stanovený počet ran soutěžních.

H)    Příprava před závodem

1. Pravidla jsou vytvořena pro pořádání závodů Sdružením Všestranných Zájmů České republiky, ale mohou je se souhlasem klubu, v aktuální verzi, kompletní a beze změn, převzít kterékoli složky provozující sportovní střelbu. V případě převzetí pravidel jinou organizací, kontaktujte organizátory soutěže na adrese libor.entl@qins.cz a vyžádejte si tabulku ve formátu MS Excel, připravenou pro pohodlné a přehledné zpracování výsledků v PC.

2. Závodníci musí být včas seznámeni s propozicemi závodu, jeho průběhem a s veškerými případnými změnami proti propozicím. 

CH)    Závady

1. V případě, že střelec, rozhodčí nebo kdokoli z účastníků zjistí na zbrani závadu ohrožující bezpečnost střelce a průběh střelby, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit rozhodčímu na střelišti a tato zbraň nesmí být dále používána ke střelbě.

2. V případě poruchy zbraně je závodník povinen zbraň odložit, aniž by s ní jakýmkoli způsobem manipuloval a zvednutím ruky přivolat rozhodčího na střelišti. V případě odstranitelné závady může střelec odstranit závadu sám na stanovišti za dohledu rozhodčího na střelišti a za dodržení všech bezpečnostních zásad, přičemž nesmí rušit ostatní střelce. Závadu může střelec rovněž odstranit s asistencí mimo střeliště v prostoru vyhrazeném pro manipulaci se zbraní za dodržení všech bezpečnostních zásad.
3. Z hlediska průběhu závodu není na závady brán zřetel a závodníkovi nenáleží ani prodloužení času na položku, ani opakování položky.

4. Nelze-li zbraň opravit a tato není k další střelbě způsobilá, může střelec se souhlasem rozhodčího na střelišti pokračovat ve střelbě jinou převzatou zbraní.

5. V případě závady na zařízení střelnice má poškozený střelec nárok na prodloužení času střelby o čas nutný k odstranění závady nebo na opakování položky. Posouzení způsobu náhrady řeší hlavní rozhodčí. Při opakované závadě stejného charakteru v dalším průběhu závodu musí být způsob řešení náhrady shodný. 

I)   Pravidla chování pro závodníky

1. Všichni závodníci musí znát pravidla těchto závodů a musí být seznámeni s propozicemi závodu a provozním řádem dané střelnice.

2. Všichni účastníci a činovníci závodu musí znát a dodržovat bezpečnostní ustanovení.

3. Závodník je povinen se dostavit k závodu včas a řádně vybaven. U prezence předloží zbrojní průkaz a průkaz zbraně. V případě, že se jedná o osobu způsobilou střelby pouze pod dohledem, dostaví se k prezenci se svým dohlížitelem, který předloží uvedené doklady. Osoba uvedená jako dohlížející bude zapsána ve startovní listině.

4. Na střelišti smí závodník komunikovat pouze s rozhodčím. Dohlížející osoba smí komunikovat se závodníkem pouze v rámci dodržení bezpečné manipulace se zbraní. Jakékoli vedení závodníka je zakázáno.

5. V průběhu závodu může závodník opustit své stanoviště pouze se souhlasem rozhodčího na střelišti a po uvedení zbraně do bezpečného stavu.

6. V blízkosti palebné čáry není dovoleno hlučné chování. Střelci a činovníci určení k práci na střelišti musí omezit hovor jen na nutné záležitosti. Pokud není na střelnici vyhrazen prostor pro diváky, jsou diváci z prostoru střeliště vyloučeni. V případě vyhrazeného prostoru pro diváky jsou diváci povinni se zdržovat pouze v tomto prostoru za dodržení podmínky minimálního hluku. Rozhodčí na střelišti je povinen zajistit mj. aby hluk od diváků byl minimální. Má právo rušící osoby napomenout, případně je vykázat z prostoru střelnice.

7. Jestliže závodník nebo jeho dohlížitel poruší pravidla nebo se chová nesportovně, bude závodník potrestán:
a) Napomenutím
- Napomenutí může provést kterýkoli člen KOMISE.
b) Srážkou bodů na úrovni nejlepšího zásahu z položky, v níž došlo k provinění
- Srážku bodů může učinit rozhodčí na střelišti, zasedání KOMISE nebo hlavní rozhodčí.
c) Diskvalifikací
- Potrestání diskvalifikací může uložit pouze zasedání KOMISE nebo hlavní rozhodčí.

Srážkou bodů na úrovni nejlepšího zásahu z položky, v níž došlo k provinění, bude závodník potrestán:
- Neodstraní-li vytknutou chybu (opětovné napomenutí ve stejné záležitosti)
- Za opakované nesportovní chování
- Vystřelí-li před povelem START po povelu NABÍJET
- Vystřelí-li po povelu STOP před povelem VYBÍT.

Diskvalifikací bude závodník potrestán:
- Za úmyslné a vědomé porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním způsobem
- Za závažné porušení bezpečnostních pravidel – pohyb po střelnici s nabitou zbraní, vystřelí-li před povelem NABÍJET nebo po povelu STOP, VYBÍT, ZBRANĚ ODLOŽIT – klasifikováno jako nedovolená manipulace se zbraní
- V případě jakékoli manipulace s cizí zbraní bez vědomí jejího majitele. Výjimku tvoří odstranění bezprostřední nebezpečné situace.
- V případě hrubého nesportovního chování.

J)    Přejímka vybavení

1. Technickou přejímku zbraní, vybavení a výstroje střelce provádí jmenovaná přejímací komise, případně tým rozhodčích pověřený hlavním rozhodčím.

2. Závodník je povinen se k technické přejímce dostavit včas, s veškerým a úplným vybavením, které bude v závodu používat. Za včasné odbavení u technické přejímky odpovídá závodník.

3. Převzaté vybavení může být označeno vhodnými značkami.

4. Na převzatém vybavení po přejímce již nesmí být nic měněno s výjimkou standardně nastavitelných nezaplombovaných dílů. Nepřevzaté vybavení nesmí být v závodě používáno. Za porušení tohoto ustanovení nese odpovědnost závodník – klasifikováno jako úmyslné a vědomé porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním způsobem.

5. Součástí přejímky vybavení může být i kontrola bezpečnosti zbraně – zbraň nesmí samovolně spustit při manipulaci, ani při úderu dlaní do botky ve směru střelby. 

K)   Protesty

1. Protesty proti nedovolenému způsobu střelby nebo podmínkám závodu se podávají osobně, bezprostředně po zjištění předmětu protestu rozhodčímu na střelišti. Ve sporných případech protestu rozhoduje zasedání KOMISE.

2. Protesty proti hodnocení a výsledkům se podávají hlavnímu rozhodčímu osobně do 30 min. po zveřejnění výsledků.

3. Vklad při podání protestu je 50,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch organizátora závodu a závodník je potrestán napomenutím. V případě každého dalšího neoprávněného protestu v závodě je závodník potrestán srážkou 5 % z celkového hodnocení. 

L) Zasedání KOMISE

1. KOMISE je složena ze všech přítomných členů pořádajícího klubu (min. dvou).

2. Řeší sporné záležitosti vzniklé v průběhu závodu, protesty a tresty vyjmenované pravidly.

3. V případě, že při rozhodování nedojde ke shodě všech členů KOMISE, bude vždy rozhodnuto ve prospěch střelce (protestu).

4. Proti výroku zasedání KOMISE není odvolání, proto by její členové měli postupovat nanejvýš uvážlivě, s nadhledem a s vyloučením emocí.

5. Zasedání KOMISE je neveřejné.

M) Propozice jednotlivých závodů

1. Musí být zveřejněny nejpozději 2 týdny před datem konání závodu

2. Musí obsahovat:
- Jméno pořádající organizace
- Datum, čas a místo konání závodu – doporučuje se uvést příjezdovou trasu
- Způsob přihlášení – kontaktní údaje, termín přihlášek, výše příspěvku
- Popis průběhu závodu – položky

N) Organizace a průběh závodů, pořádaných Svazem Všestranných Zájmů České republiky

Pro každý jednotlivý ročník jsou vypsány minimálně tři kola ligového závodu, avšak maximálně deset kol. Každý závod v disciplíně Sniper 22 je samostatným závodem.
Ligový závod je sestaven z 10 položek. Všechny položky se střílí na vzdálenost 50 m a 25 m, dle patřičné kategorie a disciplíny.

Položky:

00a Nástřel:

Libovolný počet ran v celkovém čase 240 vteřin.  Tento terč se skládá z šesti terčů pro nastřelení.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu střílí libovolný počet ran v maximálním čase 240 vteřin. Po nastřelení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Nehodnotí se

00b Nástřel:

Libovolný počet ran v celkovém čase 240 vteřin.  Tento terč se skládá zjednoho nástřelného terče pro nastřelení.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu střílí libovolný počet ran v maximálním čase 240 vteřin. Po nastřelení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Nehodnotí se

01 Orel:

5 ran v čase 150 vteřin. Terč se skládá z pěti orlů.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí pět ran. Po jedné ráně do každého orla. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Dle hodnotících zón, při zásahu na čáru, je uznána vyšší hodnota. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči.

02 Kolečka:

20 ran v čase 320 vteřin. Terč se skládá z 20 hodnotících terčů.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí jednu ránu do každého terče v celkovém součtu dvaceti ran. Po každé ráně do jednoho terčíku. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Dle hodnotících zón, při zásahu na čáru, je uznána vyšší hodnota. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči.

03 Les:

10 ran v čase 80 vteřin. Terč se skládá z jednoho lesíka s deseti body.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí 10 ran v časovém limitu 80 vteřin. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Dle hodnotících zón, střed 10 bodů, okraj 5 bodů, při zásahu na čáru, je uznána vyšší hodnota. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči.

04 Doktor:

10 ran v čase 120 vteřin. Terč se skládá z jednoho kostlivce s deseti zónami.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí 10 ran, vždy jednu do každé zóny. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Černý bod 10 b, druhá zóna 5 b, Trojúhelník 10 b, druhá zóna trojúhelníku 5 b, Nos 15 b, Hrudní střed 15, druhý kruh hrudního středu 10 b a 5 b za hrudní oblast. Zde rozhoduje STŘED STŘELY. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči.

05 IPSC Sniper:

5 ran v čase 150 vteřin. Terč se skládá z pěti ipsc terčů.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí pět ran. Po jedné ráně do každého terče. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Dle hodnotících zón, při zásahu na čáru, je uznána vyšší hodnota. Každá rána             navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči.

06 York:

5 ran v čase 320 vteřin. Terč se skládá z 5 hodnotících terčů.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí jednu ránu do každého terče v celkovém součtu pěti ran. Po každé ráně do jednoho terčíku. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Dle hodnotících zón, při zásahu na čáru, je uznána vyšší hodnota. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči.

07 Balónky:

15 ran v čase 300 vteřin. Terč se skládá ze dvou postav nesoucí 15 balónků.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí jednu ránu do každého balónku v celkovém součtu patnácti ran. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Každý balónek může být platně zasažen pouze jednou. Každý balónek je za 5 bodů. Při zásahu čáry, jsou uznány všechny s tímto průstřelem související. Postavička kdekoliv zasažena se hodnotí -20 body.

08 Nábojnice:

10 ran v čase 240 vteřin. Terč se skládá z deseti nábojnic (dvě řady po pěti).
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí deset ran do terče. Vždy po jedné ráně do každé nábojnice v čase 240 vteřin. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: Platný zásah 5 bodů. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásahy.

09 Zvířátka:

5 ran v čase 60 vteřin. Terč se skládá z pěti zvířátek.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí 5 ran. Po jedné ráně do každého zvířátka. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník). Každý bod může být platně zasažen pouze jednou!
Hodnocení: 1 b každý platný zásah zvířátka. 5 b za zásah do bílého terčíku. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásahy.

10 Hmyz:

5 ran v čase 80 vteřin. Terč se skládá z pěti kruhů, v každém kruhu je jeden hmyz.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí pět ran do terče v čase 80 vteřin. Každý kruh po jedné ráně. Po odstřílení je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník).
Hodnocení: 15 b za zásah do kruhu, -20 b za zásah hmyzího obrázku, 0 b kamkoliv mimo. Při zásahu na čáru je uznána vyšší hodnota. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásahy.

11 Figurína:

10 ran v předem určeném čase, dle aktuální položky v divizi optik. Terč je složen z nekrytě ležící figuríny.
Průběh: Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu vystřelí 10 ran do terče.
Hodnocení: dle hodnotících zón, při zásahu na čáru, je uznána vyšší hodnota. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči.

O) Stanovení pořadí

V každém závodě se vyhlašuje průběžné a celkové pořadí. Průběžná pořadí jsou vyhodnocována průběžně po každé položce, vždy na základě dosažených výsledků (procentuální dosažení maximálního nástřelu). Dosažená procenta z jednotlivých položek se zapisují do celkové listiny, průměr dvou nejlepších kol odpovídá lepšímu umístění (např. 1.kolo 100 %, 2.kolo 50 %, 3.kolo 0 % = celkový průměr 75 %). V případě rovnosti průměru procent rozhoduje pro střelce na prvních deseti místech rozstřel, jehož pravidla se stanovují níže.

P) Rozstřel

Rozstřel určuje konečné pořadí mezi dvěma a více závodníky, kteří se umístí do 10. místa na společné pozici (se stejným průměr procent v položkách závodu - 10 položek). Každý střelec střílí na vlastní zápalky (nalepovací terč se třemi zápalkami). Vyhrává ten, kdo získá větší bodoví zisk.
Průběh: Rozstřelovaní střelci se připraví na svém stanovišti tak, že závěr zbraně je otevřen, komora i místo před komorou jsou prázdné a zásobník s náboji nebo náboje samotné volně leží připraveny vedle zbraně. Pro každého střelce bude připraven jeden terč. Po povelu START se střelci snaží co nejdříve zasáhnout střelbou své zápalky, avšak maximálně tři rány v čase 30 vteřin.
Je-li bodový zisk stále stejný, tak se rozstřel opakuje s tím, že každý následný rozstřel se snižuje čas o 5 vteřin a po čtvrtém kole se snižuje i počet zápalek vždy o jednu:

Časy pro rozstřel:
1.kolo 30 vteřin 3 rány
2.kolo 25 vteřin 3 rány
3.kolo 20 vteřin 3 rány
4.kolo 15 vteřin 3 rány
5.kolo 10 vteřin 2 rány
6.kolo   5 vteřin 1 rána
7.kolo a více pouze jedna rána

Q) Tombola

Závodníci, kteří se zúčastnili alespoň dvou závodů ve střelbě z malorážek, budou zařazeni do slosování. Nutnou podmínkou je přítomnost závodníka při losování.
Tombola je součástí posledního kola.
Tombola se losuje vždy před vyhlášením celkových výsledků.

 


V Prostějově dne: 24.10.2019
Sdružení Všestranných Zájmů České republiky


© Sedina Jiri 2010, Jan JUMBO Stanek 2018